วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียน
                      เป็นรูปพ่อขุนบางกลางท่าว
ความหมาย          เจ้าเมืองบางยาง  ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่
คติพจน์ของโรงเรียน
 โรงเรียนนครไทยไขทางสร้างคนดี
คำขวัญของโรงเรียน
 มีความรู้   คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม
ปรัชญาของโรงเรียน
สิกขา   วิรุฬ  สมปตตา
การศึกษาช่วยพัฒนาคนให้เจริญ

สีประจำโรงเรียน

                              สีขาวแดง

                                สีขาว                      หมายถึง                พระพุทธศาสนา
                                สีแดง                     หมายถึง                ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทน
                                                                                                ความสามัคคีและความมีวินัย            
                                สีขาวแดง         หมายถึง                ความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย
อันมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งน้อมนำจิตใจ
ต้นไม้,ดอกไม้ ประจำโรงเรียน
                              ต้นจำปาขาว,  ดอกจำปาขาว
อักษรย่อ                น.ท.  ,   N.T.